ประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่น

ด้านนโยบายสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านการพัฒนาระบบบริการ

ด้านการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

หมวดหมู่ข่าวสาร

ความรู้สุขภาพ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ภาพกิจกรรม

PR-ปี-2563_200929_0

สัมมนาประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ ปี 2564-2568 จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200929

การทำ Policy Dialogue เรื่อง ระบบขับเคลื่อนพัฒนาและติดตามนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200923_6-1

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงสถานการณื COVID-19 และทบทวนแผนงานโครงการปี 2563-2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200923_5

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200923_4

การถ่ายทอดนโยบายระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200923_3

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

อบรม/สัมมนา

Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์ (หากสนใจยังสามารถสมัครเพิ่มได้ !!)

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ …

อ่านเพิ่มเติม
Roasted_red

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “Ambulatory Cara in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)

จัดอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care M …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2563หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยา …

อ่านเพิ่มเติม
nurses

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบา …

อ่านเพิ่มเติม

"ดูแลผู้สูงวัย รักษาคุณค่าอันยิ่งใหญ่ เป็นหลักชัยของครอบครัวและสังคม"

Scroll to Top