agingthai

แนวทางเวชปฎิบัติ

คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด
แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด
แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลโภชนบำบัดในโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงฯ
คู่มือแนวทางการดูแลรักษาโรคอ้วน
การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คู่มือการประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
วิจัยเรื่องสถานการณ์บริการสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยปี 2550
รายงานการวิจัยสถานการณ์การบริการทางการแพทย์ในผู้สูงอายุทีมีโรคเรื้อรัง
การศึกษาสภาพปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในชุมชนจังหวัดนนทบุรี

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
400579
TodayToday117
YesterdayYesterday235
This_WeekThis_Week861
This_MonthThis_Month3316
All_DaysAll_Days400579
3.80.128.196