agingthai

แนวทางเวชปฎิบัติ

คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด
แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด
แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลโภชนบำบัดในโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงฯ
คู่มือแนวทางการดูแลรักษาโรคอ้วน
การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คู่มือการประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
วิจัยเรื่องสถานการณ์บริการสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยปี 2550
รายงานการวิจัยสถานการณ์การบริการทางการแพทย์ในผู้สูงอายุทีมีโรคเรื้อรัง
การศึกษาสภาพปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในชุมชนจังหวัดนนทบุรี

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
475458
TodayToday209
YesterdayYesterday278
This_WeekThis_Week677
This_MonthThis_Month209
All_DaysAll_Days475458
18.232.188.251