agingthai

อบรมหลักสูตรการจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.            แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กระทรวงสาธารณสุข

                                      โดย นพ.เอกราช เพิ่มศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ

                                      ●   สถานการณ์ ความต้องการ การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ     

                                       ●   รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบันและชุมชน

                                       ●   ทิศทางการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

                                                โดย ผศ.รอ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ สาสัตย์

                                         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             การจัดการเพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

โดย นายเทพฤทธิ์ ขาวนิลรัตน์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      นางสาวอุษมา สุทธิพนไพศาล

โรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.            การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

                                      การจัดกิจกรรมบำบัดที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

โดย ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

                                      คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

โดย ดร.อภิวรรณ  ณัฐมนวรกุล

                             สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่บ้าน ( Home care)โดยสหสาขาวิชาชีพ

โดย ดร. สุปรีดา มั่นคง

                                      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                       คุณสุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค

                                      ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
459798
TodayToday137
YesterdayYesterday277
This_WeekThis_Week1242
This_MonthThis_Month4503
All_DaysAll_Days459798
100.26.179.196