agingthai

การคัดกรอง/ ประเมิน และดูแลผู้สูงอายุ

เอกสารประกอบการอบรม “การคัดกรอง/ ประเมิน และดูแลผู้สูงอายุ”

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

1. สาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

    นายแพทย์กิตติชาติ อินทุสร  : กรมการแพทย์

 

2. ความสัมพันธ์ของฟันกับโภชนาการในผู้สูงอายุ

    ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี  : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

    อ.ลาวัลย์ แจ่มประเสริฐ  : โรงพยาบาลราชวิถี

 

3. เริ่มต้นที่ NCDs สุดท้ายก็...สมองเสื่อม

    แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน  : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

4. What? Who? When?Why? Need LTC

    รศ. ดร.จิราพร เกศพิชยวัฒนา  : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล  : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

5. ความเสื่อมของดวงตาที่มากับอายุที่มากขึ้น

    อ.เบญจมาศ รอดแผ้วพาล  : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 

6. ผู้สูงอายุเสี่ยงภัยลื่นล้ม ข้อเข่าเสื่อมมาเยือน

    แพทย์หญิงชญานิน เวชภูติ  : โรงพยาบาลราชวิถี

 

7. ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่ควรมองข้าม : การนอน การกลั้นปัสสาวะ

    ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
460572
TodayToday229
YesterdayYesterday192
This_WeekThis_Week177
This_MonthThis_Month5277
All_DaysAll_Days460572
35.172.195.82