การคัดกรอง/ ประเมิน และดูแลผู้สูงอายุ

หมวด: เอกสารบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 11:15
ฮิต: 530

เอกสารประกอบการอบรม “การคัดกรอง/ ประเมิน และดูแลผู้สูงอายุ”

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

1. สาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

    นายแพทย์กิตติชาติ อินทุสร  : กรมการแพทย์

 

2. ความสัมพันธ์ของฟันกับโภชนาการในผู้สูงอายุ

    ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี  : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

    อ.ลาวัลย์ แจ่มประเสริฐ  : โรงพยาบาลราชวิถี

 

3. เริ่มต้นที่ NCDs สุดท้ายก็...สมองเสื่อม

    แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน  : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

4. What? Who? When?Why? Need LTC

    รศ. ดร.จิราพร เกศพิชยวัฒนา  : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล  : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

5. ความเสื่อมของดวงตาที่มากับอายุที่มากขึ้น

    อ.เบญจมาศ รอดแผ้วพาล  : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 

6. ผู้สูงอายุเสี่ยงภัยลื่นล้ม ข้อเข่าเสื่อมมาเยือน

    แพทย์หญิงชญานิน เวชภูติ  : โรงพยาบาลราชวิถี

 

7. ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่ควรมองข้าม : การนอน การกลั้นปัสสาวะ

    ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Attachments:
FileFile size
Download this file (อ.กิตติชาติ.pdf)นายแพทย์กิตติชาติ อินทุสร : กรมการแพทย์759 kB
Download this file (อ.วรางคนา.pdf)ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย3632 kB
Download this file (อ.ลาวัลย์.pdf)อ.ลาวัลย์ แจ่มประเสริฐ : โรงพยาบาลราชวิถี834 kB
Download this file (อ.สิรินทร.pdf)แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี2546 kB
Download this file (อ.จิราพร.pdf)รศ. ดร.จิราพร เกศพิชยวัฒนา : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย360 kB
Download this file (อ.ชาวิท.pdf)อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1238 kB
Download this file (อ.เบญจมาศ.pdf)อ.เบญจมาศ รอดแผ้วพาล : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)233 kB
Download this file (อ.ชญานิน.pdf)แพทย์หญิงชญานิน เวชภูติ : โรงพยาบาลราชวิถี1132 kB
Download this file (อ.ประเสริฐ.pdf)ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล544 kB