เอกสารบรรยายการอบรม “การให้บริการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดทำ Elderly Health Profile” วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

หมวด: เอกสารบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 22:57
ฮิต: 1687

เอกสารบรรยายการอบรมการให้บริการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดทำ Elderly Health Profile”

วันที่ 8-10 มีนาคม 2560

โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

 

 

แผนบูรณาการสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
                                                        

การประเมินและการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ทพญงวราคณา เวชวิธี : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
                                    

ความสัมพันธ์ของฟันกับโภชนาการในผู้สูงอายุ 
นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
                                                                

What? Who? When?Why? Need LTC
รศ. ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา  : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                             

ความเสื่อมของดวงตาที่มากับอายุที่มากขึ้น     
เบญจมาศ รอดแผ้วพาล  : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
                             

ข้อเข่าเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
พญ.ชญานิน เวชภูติ  : โรงพยาบาลราชวิถี                                                 

ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่ควรมองข้าม : การนอน การกลั้นปัสสาวะ
พ.ท. ผศ. พญ. พัฒน์ศรีศรีสุวรรณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า             

เริ่มต้นที่ NCDs สุดท้ายก็...สมองเสื่อม
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
                                          

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ : Aging health data     
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
                           

                                   

 

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด