agingthai

เอกสารบรรยาย

การอบรมความรู้เรื่องโรค และการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ

การอบรมความรู้เรื่องโรค และการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัญหาพฤติกรรมในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและการรักษาแบบไม่ใช้ยา

การป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุOsteoarthritis

 

ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) และการประเมินผู้สูงอายุ (Geriatric Assessment)

Thailand Elderly Health Service Forum 2013‏

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ

Thailand Elderly Health Service Forum 2013

ในวันที่19 – 20 สิงหาคม 2556

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1013158 515401008513443 2082606580 n

การอบรมบุคลากรเพื่อดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

การอบรมบุคลากรเพื่อดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2556

ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา

อบรมหลักสูตรการจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.            แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กระทรวงสาธารณสุข

                                      โดย นพ.เอกราช เพิ่มศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ

                                      ●   สถานการณ์ ความต้องการ การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ     

                                       ●   รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบันและชุมชน

                                       ●   ทิศทางการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

                                                โดย ผศ.รอ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ สาสัตย์

                                         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             การจัดการเพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

โดย นายเทพฤทธิ์ ขาวนิลรัตน์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      นางสาวอุษมา สุทธิพนไพศาล

โรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.            การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

                                      การจัดกิจกรรมบำบัดที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

โดย ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

                                      คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

โดย ดร.อภิวรรณ  ณัฐมนวรกุล

                             สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่บ้าน ( Home care)โดยสหสาขาวิชาชีพ

โดย ดร. สุปรีดา มั่นคง

                                      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                       คุณสุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค

                                      ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารประกอบการอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ" โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เอกสารประกอบการอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์การแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและเครือข่าย)

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
451278
TodayToday80
YesterdayYesterday137
This_WeekThis_Week217
This_MonthThis_Month1064
All_DaysAll_Days451278
34.225.194.144