agingthai

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตัวชี้วัดที่ 1.1ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผ่านเกณฑ์ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดที่1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทปี2553

ตัวชี้วัดที่1.3 จำนวนองค์ความรู้ที่วิจัย/พัฒนา

ตัวชี้วัดที่1.4จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยแล้วนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ทางสื่อ

ตัวชี้วัดที่1.5 จำนวนหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดที่1.6.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับภูมิ

 

 

ตัวชี้วัดที่1.6.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายประจำมัสยิดในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมช

ตัวชี้วัดที่1.7 ระดับความสำเร็จของการวางระบบข้อมูลรับส่งต่อผู้ป่วย

ตัวชี้วัดที่1.8.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตรวจคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด1.8.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่1.9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่2.1.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพสุขภาพและโครงการสู่ประชาชน

ตัวชี้วัดที่2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

ตัวชี้วัดที่2.3ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติด

ตัวชี้วัดที่2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่2.5 ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตัวชี้วัดที่3.1.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่3.1.3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2

ตัวชี้วัดที่3.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่3.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด 4.3 : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 4.6 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศูนย์ฯ

Attachments:
FileFile size
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 1.1.doc)ตัวชี้วัดที่ 1.1ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผ่านเกณฑ์ความเป็นเลิศ39 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.2.doc)ตัวชี้วัดที่1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนแม่50 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.3.doc)ตัวชี้วัดที่1.3 จำนวนองค์ความรู้ที่วิจัย/พัฒนา60 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.4.doc)ตัวชี้วัดที่1.4จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยแล้วนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ทางสื่อ47 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.5.doc)ตัวชี้วัดที่1.5 จำนวนหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ถ่ายทอด69 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.6.1.doc)ตัวชี้วัดที่1.6.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์75 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.6.2.doc)ตัวชี้วัดที่1.6.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายประจำมัสยิดในการดูแลฟื้นฟู52 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.7.doc)ตัวชี้วัดที่1.7 ระดับความสำเร็จของการวางระบบข้อมูลรับส่งต่อผู้ป่วย61 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.8.1.doc)ตัวชี้วัดที่1.8.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตรวจคัดกรอง บำบัดรักษา57 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.8.2.doc)ตัวชี้วัด1.8.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ50 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่1.9.doc)ตัวชี้วัดที่1.9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ54 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.1.1.doc)ตัวชี้วัดที่2.1.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม42 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.1.2.doc)ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพสุขภาพและโครงกา67 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.2.doc)ตัวชี้วัดที่2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนจนได้ข้อยุติ54 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.3.doc)ตัวชี้วัดที่2.3ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง86 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.4.doc)ตัวชี้วัดที่2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการ50 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่2.5.doc)ตัวชี้วัดที่2.5 ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ58 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่3.1.1.doc)ตัวชี้วัดที่3.1.1ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน68 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่3.1.3.doc)ตัวชี้วัดที่3.1.3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่255 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่3.2.doc)ตัวชี้วัดที่3.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต63 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่3.3.doc)ตัวชี้วัดที่3.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน49 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่3.4.doc)ตัวชี้วัดที่3.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย64 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.1.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรลงสู78 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.2.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาส62 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.3.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ53 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.4.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.4 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล52 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.5.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง63 kB
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 4.6.doc)ตัวชี้วัดที่ 4.6 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ63 kB
Download this file (สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.2553.doc)สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้133 kB

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
400578
TodayToday116
YesterdayYesterday235
This_WeekThis_Week860
This_MonthThis_Month3315
All_DaysAll_Days400578
3.80.128.196