agingthai

คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคนหรือร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศ มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 6 ล้านคนหรือร้อยละ 7.7 ของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม  อายุคาดเฉลี่ยที่ 60 ปีของผู้สูงอายุไทย เพศชายคือ 19.6 ปี เพศหญิงคือ 21.9 ปี ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้นเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่การเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทำให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งสามารถป้องกันได้ การเกิดโรคและปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิมไม่ได้มีความแตกต่างไปจากผู้สูงอายุทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุ ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน ขาดการออกกำลังกาย มีภาวะเครียด และมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ บารากู่ แต่การดูแลฟื้นฟูสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุมุสลิมจะมีหลักศาสนามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อทางด้านสุขภาพที่มีอยู่ กรมการแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนสำหรับผู้นำประจำมัสยิดขึ้น เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้นำประจำมัสยิดใช้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยไม่ขัดต่อหลักศาสนา เป็นการบูรณาการร่วมกันของคนในชุมชนและเป็นการบริการเชิงรุกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสื่อทางด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

       เนื้อหาคู่มือฯ ประกอบด้วย เนื้อหา   อิสลามกับผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงตามปกติในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (โรคและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ) และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต

        ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้อ้างอิงและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการได้และขอความร่วมมือในการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

Clip 73

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
443423
TodayToday42
YesterdayYesterday148
This_WeekThis_Week1381
This_MonthThis_Month4154
All_DaysAll_Days443423
34.204.173.45