วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

          เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุระดับชาติ

          National leader in academic and technology on elderly care system

พันธกิจ :

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
  2. ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานและบุคลากรด้านสุขภาพ
  3. ส่งเสริม/สนับสนุนการนำระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุไปใช้ในหน่วยงานด้านสุขภาพ