การประชุมวิชาการ Palliative Care in the Elder

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 08:40
ฮิต: 1039

กําหนดการการประชุมวิชาการ หัวข้อ Palliative Care in the Elderly

จัดโดย

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสงวรเพื่อผู้สูงอายุ

 

d03

 

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Palliative Care in The Elderly

d03