ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลังสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่3

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 09:29
ฮิต: 632

ประกาศรายชื่อผู ไดรับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผูสูงอายุ
ที่มีปญหาความจําบกพร องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุนที่ 3
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 4 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

d03