ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 10:46
ฮิต: 640

2018-04-02

 

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asian Master Class on Aging 2018 เป็นความร่วมมือทาง ด้านวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการประชุม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากต่างประเทศและประเทศไทย

หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการ
ลงทะเบียนออนไลน์

ประกาศรายชื่ีอผู้เข้าร่วมประชุม

****ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน****