The 3rd Thailand Elderly Health Service Forum 2018

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 22:23
ฮิต: 1001

2018-04-30

การจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยากรด้านผู้สูงอายุ The 3rd Thailand Elderly Health Service Forum 2018 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านสูงอายุ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากต่างประเทศและประเทศไทย

 

 หนังสือเชิญประชุม

แบบตอบรับเข้าประชุม

กำหนดการ

แบบฟอร์มจองห้องพักเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

แบบฟอร์มจองห้องพักทีเคพาเรซแจ้งวัฒนะ

register online

 *ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน