การอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล (Basic Courses for taking care the elderly patient for Nurses)

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 09:12
ฮิต: 681

ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครเข้ารับอบรมระยะสั้น (Short Courses )พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล แล้ว แต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจสอบถามและขอเข้าร่วมการอบรมฯ ดังนั้น สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอขยายการรับสมัครการอบรมฯ ไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทางเวปไซค์สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ agingthai.dms.moph.go.th