agingthai

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ

ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

รับสมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ ๔

เปิดรับการอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 45 ท่าน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 3 วัน

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์

ขอเชิญอบรม “ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่”

ขอเชิญอบรม ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data

สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ได้แก่

1.ผู้แทนระดับ/PM:Aging Manager สสจ. 

2.ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลังสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่3

ประกาศรายชื่อผู ไดรับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผูสูงอายุ
ที่มีปญหาความจําบกพร องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุนที่ 3
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 4 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

d03

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
437837
TodayToday79
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week58
This_MonthThis_Month4421
All_DaysAll_Days437837
18.205.109.82