ความรู้เรื่องการปรับปรุงที่พักอาศัย

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม

อ่านเพิ่มเติม
วัสดุทางเลือก

วัสดุทางเลือก สำหรับจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ

บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ

ข้อแนะนำการออกแบบ สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ “บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ&#8221 …

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือรายการอุปกรณ์

คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ

ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที …

อ่านเพิ่มเติม
Best

ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม
ข้อแนะนการออกแบบ

ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Buildings and Environments Design Recommendation for all)

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top