ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “Ambulatory Cara in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “Ambulatory Cara in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)

จัดอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)
สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุข ในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Scroll to Top