ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ (4 เดือน)
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ฟรี!! ค่าลงทะเบียน

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 – 4 ธันวาคม 2563
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

Scroll to Top