อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์ (หากสนใจยังสามารถสมัครเพิ่มได้ !!)

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์ (หากสนใจยังสามารถสมัครเพิ่มได้ !!)

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับแพทย์หลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ที่รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุ/ งานผู้สูงอายุ/ หน่วยบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถตรวจ คัดกรอง ประเมิน ดูแลรักษากลุ่มอาการในผู้สูงอายุ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 Theme : Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care
    วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  • ระยะที่ 2 Theme : Dementia for Primary Care Physicians
    วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  • ระยะที่ 3 Theme : Sharing Experiences in Geriatric Ambulatory Care
    (กำหนดจัดในงบประมาณ 2564 จำนวน 4 วัน เน้น Workshop ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุ) โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Scroll to Top